Compact P GEO9

Compact P GEO9 er et multiaggregat med tre funksjoner samlet i én kompakt installasjon egnet for litt mindre boliger med et ventilasjonsbehov opptil 430 m3/h. De tre funksjonene er ventilasjon av boligen, produksjon av varmtvann samt oppvarming av rom i boligen via en effektiv jordvarmepumpe.

En stor fordel ved å samle disse tre funksjonene i én installasjon, er at man sparer mye plass på teknisk rom, at de styringsmessig samarbeider og dermed gir mulighet for optimalisert energiforbruk og altså en samlet energisparing. 
 

Luftmengde (se prosjekteringsdata for SEL/SFP verdi)

Min : 50 m3/h
Max : 430 m3/h

Husets "hjerte og lunger"

Compact P er et utradisjonelt ventilasjonsaggregat som i motsetning til andre ventilasjonsaggregater gjenvinner varmen i avtrekket 100%. Via motstrømsveksleren gjenvinnes opptil 95% av energien i avtrekket til oppvarming av uteluften. Den resterende energien utnyttes av den innebygde varmepumpen til å produsere varmtvann.

Den effektive GEO jordvarmepumpen henter energi fra jorden til oppvarming av boligen via et gulvvarmesystem eller lavenergi radiatorer. 

Passiv varmegjenvinning

Den passive varmegjenvinningen foregår via en effektiv motstrømsveksler med en høy temperaturvirkningsgrad helt opptil 95%. Uteluften oppvarmes av avtrekket og sikrer at ventilasjonen medfører et minimalt varmetap.

På grunn av den høye varmegjenvinningen kan det dannes is i veksleren om vinteren. Styringen har en effektiv avrimingsfunksjon som avrimer veksleren hvis det dannes is. Alternativt kan man bestille Compact P som en Polar modell, med innebygget frostsikringsforvarmelegeme. Det sikrer at det ikke dannes is i veksleren og gir deg full varmegjenvinning gjennom hele vinteren.

Passiv og aktiv varmegjenvinning

Når den integrerte varmepumpen i ventilasjonsdelen ikke produserer varmtvann, kan den varme opp tilluften ytterligere og dermed bidra til oppvarming av boligen.

Det skjer kun hvis innetemperaturen eller tillufttemperaturen er lavere enn ønsket.

Når varmepumpen varmer tilluften skjer det samtidig en liten oppvarming av varmtvannet. Temperaturen kan derfor godt komme over innstillingen på ønsket varmtvannstemperatur.

Varmt tappevann

Den energien som er igjen i avtrekket etter motstrømsveksleren, brukes av den integrerte varmepumpen til å produsere varmtvann.

Compact P Nordic er utstyrt med en blandeventil under varmtvannstanken som sørger for en fysisk skåldesikring, og dermed kan temperaturen i varmtvannstanken økes til 90 °C.

Compact P kan bestilles med solspiral i varmtvannstanken. Er det et ekstra stort behov for varmtvann, kan oppvarmingen suppleres via solspiralen. Det kan tilsluttes energikilder som f.eks. solfanger, fjernvarme eller GEO jordvarmepumpe, som kan hjelpe med å varme det varme tappevannet.

Legionella bekæmpelse
Compact P har en funksjon for legionella bekjempelse, som kan aktiveres manuelt eller automatisk.

100% bypass funksjon

Når aggregatet er i sommerdrift, det vil si når utetemperaturen er over 14 °C, vil aggregatet forsøke å kjøle inneluften dersom innetemperaturen blir for høy ifølge innstilte verdier.

Hvis uteluften er kjøligere enn inneluften vil aggregatets bypass åpne, og lede uteluften forbi varmeveksleren så den ikke varmes av avtrekksluften og dermed være med på å holde temperaturen nede i boligen.

Hvis uteluften er varmere enn inneluften vil bypass lukkes og uteluften føres gjennom varmeveksleren, hvor det i denne driftsformen vil kjølegjenvinnes, noe som betyr at den bruker den kjøligere inneluften til å kjøle uteluften.

NB! Når ventilasjonsdelen er i kjøledrift vil den skru av GEO jordvarmepumpen så de ikke motarbeider hverandre. Ønsker man allikevel å ha varme i gulvet på baderommet, kan man innstille jordvarmepumpen til å akseptere motsatt drift. På denne måten vil jordvarmepumpen varme boligen hvis termoelementene i gulvvarmen kaller på varme, selv om ventilasjonsdelen er i kjøledrift.

 

Aktiv kjøling

Varmepumpen i ventilasjonsdelen er reversibel, noe som vil si at den både kan varme tilluften, men kan også kjøle tilluften.

Når aggregatet er i sommerdrift, som betyr at utetemperaturen er over 14 °C, vil aggregatet forsøke å kjøle inneluften hvis innetemperaturen blir for høy ifølge innstilte verdier.

Først vil aggregatet forsøke å kjøle via bypass funksjonen, men hvis det ikke er nok vil den begynne å kjøle aktivt via varmepumpen.

Dette krever at aktiv kjølefunksjon er aktivert da det jo koster strøm. Men energien er ikke bortkastet da den varmen som trekkes ut av tilluften avsettes i varmtvannstanken. I kjøledrift vil varmtvannstanken bli varmet opp høyere enn innstilt ønsket verdi for varmtvann.

Jordvarmepumpe

Den effektive GEO jordvarmepumpen henter energi fra jorden til oppvarming av boligen via et gulvvarmesystem eller lavenergi radiatorer.

GEO jordvarmepumpen tilkobles husets varmestyring som sender signal hvis det er behov for varme i huset. Signalet sendes vanligvis fra termostater som er plassert i det enkelte rom, og når de kaller på varme, oppvarmer GEO jordvarmepumpen huset.

NB! Når ventilasjonsdelen er i kjøledrift vil den skru av GEO jordvarmepumpen så de ikke motarbeider hverandre. Ønsker man allikevel å ha varme i gulvet på baderommet, kan man innstille jordvarmepumpen til å akseptere motsatt drift. På denne måten vil jordvarmepumpen varme boligen hvis termoelementene i gulvvarmen kaller på varme, selv om ventilasjonsdelen er i kjøledrift.

Varmt tappevann

GEO jordvarmepumpen kan ikke oppvarme det varme tappevannet, men kan hjelpe Compact P ventilasjonsdelen med å oppvarme det varme tappevannet hvis det er et stort behov for det.

GEO jordvarmepumpen kan tilsluttes varmtvannstanken i Compact P hvis Compact P er utrustet med solspiral og på den måten hjelpe til med å oppvarme det varme tappevannet.

Det kan også kjøpes en ekstra varmtvannstank på 250 liter (SHW) hvor GEO jordvarmepumpen kan forvarme det varme tappevannet til en temperatur på 45 °C før det slippes inn i Compact P og blir ytterligere oppvarmet.

 

Compact P

Energieffektivitetsklasse varmtvannsproduksjon A
Forbruksprofil vannvarmer L (large)
Varmtvannskapasitet 180 l
Dimensjoner (B x D x H) 900 x 610 x 2000 mm
Vekt 258 kg (inkl. GEO 9 varmepumpe)
Platetype i kabinett Aluzink stålplade, pulverlakeret hvid RAL9016
Varmevekslertype Modstrømsveksler i Polyethylenterephthalat
Viftetype Kammerventilator med B-hjul og omdrejningskonstante EC motorer
Filterklasse Greencycle ISO 16890 Coarse 75% (G4)
Kanaltilkoblinger Ø160 mm
Kjølemiddel R134a
Kjølemiddelfylling 2 kg
Kondensavløp PVC Ø20 x 1,5 mm
Tilførselspenning 230V 50/60 Hz
Maks. opptatt effekt/strøm 3,4 kW / 14,8 A *2
Standby effektforbruk 3 W
Tetthetsklasse IP31
Omgivelsestemperatur -20 / +40 °C
Ekstern lekkasje < 1,4 % *1
Intern lekkasje < 1,1 % *2*1 - Testet i henhold til EN13414-7
*2 - Testet i henhold til EN13141-7

GEO9 (varmepumpedelen)

Energieffektivitetsklasse romoppvarming A+++
Årsvirkningsgrad ved romoppvarming 232%
Dimensjoner (B x D x H) 550 x 300 x 1100 mm (integreret i Compact P kabinettet)
Kompressor variabel hastighet Ja (20 - 100%)
Oppstillingssted, romtemperatur 5 ºC - 35 ºC
Tilførselsspenning og tilslutning 3 x 400V + N + PE, 50 Hz
Sikringsstørrelse 16A
Startstrøm, Imax, Start 15A
Standby el-forbruk 2,5 W
El-suppleringsvarme 2 kW
Merkeeffekt brinepumpe (max/min) A-pumpe 87 / 6 W
Merkestrøm brinepumpe (max/min) A-pumpe 0,7 / 0,06 A
Kjølemiddel R410A
Kjølemiddelfylling 1,4 kg
Pressostat lavtrykk (on/off) 2,2 / 3,4 bar
Pressostat høytrykk (on/off) 42 / 33 bar
Frostsikringsmiddel Ethylenglykol/vand - Ethanol/vand
Frostsikring af brine -20 ºC / -18 ºC
Designtrykk brine-/sentralvarmeside 4 / 4 bar
Åpningstrykk sikkerhetsventil brine-/sentralvarmeside 3,5 / 2,5 bar
Ekspansjonsbeholder brine-/sentralvarmeside 8 / 8 liter
Fortrykk ekspansjonsbeholdere 0,5 bar
Miljøpressostat brine, lekkasjealarm (on/off) 0,6 / 1,1 bar
Varmeytelsen PH med variabel kompressor 1,5 - 9 kW
Sentralvarme, fremløpstemperatur, driftsområde 25 ºC - 45 ºC
Brinetemperatur til fordamper, driftsområde -5 ºC - 20 ºC
Sentralvarme trykktap kondensator 3,9 kPa / 0,39 l/s
Sentralvarme tilkobling 3/4"
Brine trykktap fordamper 15 kPa / 0,39 l/s
Brine tilkobling 1"
COP 0/35 ºC ved max PH, iht. EN14511:2012 med brine/vann dT = 3/5 ºC 4,19 (PH max 9 kW)
SCOP testet iht. 14825:2012 5,49
JAZ* 4,6
Lydeffektnivå LWA ved 100% varmeytelse 0/35°C ≤ 51 dB(A)
Lydeffektnivå LWA ved 50% varmeytelse 0/35°C ≤ 44 dB(A)
Lydtrykknivå LpA i 1 m ved 100% varmeytelse 0/35°C ≤ 40 dB(A)
Lydtrykknivå LpA i 1 m ved 50% varmeytelse 0/35°C ≤ 33 dB(A)

*JAZ i henhold til VDI4650 væske/vann 0,35 ºC
Lyddata i henhold til EN12102 og EN ISO9614-2

Kapasitet

Kapasitet av standardaggregat som funksjon av qv og Pt ext.

SEL-verdier iht. EN 13141-7 er for standardaggregat med ISO 16890 Coarse 75% (G4) filter, uten ettervarmebatteri.

SEL-verdier inkluderer aggregatets samlede EL-forbruk uten styring.

Konverteringsfaktor: J/m3 : 3600 = W/m3/h.

OBS! SEL-verdiene måles og oppgis som en totalverdi for begge viftene.

Temperaturvirkningsgrad

Temperaturvirkningsgrad for aggregat med motstrømsvarmeveksler.

Testet i henhold til EN13141-7, tørr virkningsgrad.

NB! Temperaturvirkningsgraden, er for motstrømsveksleren alene (uten varmepumpedrift).

COP luft-luft

Varmeeffektfaktor COP [-] tilluft som funksjon av utetemperatur [°C] og luftvolum q<sub>v</sub> [m<sup>3</sup>/h] i hht. EN14511 ved en avtrekkslufttemperatur = 21°C

NB! COP iht. EN14511 er utregnet for varmepumpe og motstrømsveksler samlet.

Varmeeffekt tilluft

Varmeeffekt Q<sub>c</sub> [W] som funksjon av luftvolum q<sub>v</sub> [m<sup>3</sup>/h] og utelufttemperatur  [°C], i henhold til EN 14511, avtrekksluft = 21 °C

Varmeeffekt er det bidrag til romoppvarmingen som friskluften tilføres gjennom Compact P til tilluften.

Ventilasjonstapet er den varmeeffekten som blir borte uten varmegjenvinning ved den angitte luftvolumet.

Ventilasjonstap: - - - - - - - - - - - -
Varmeeffekt: ________________

Tappevann

Tappevolum i liter V<sub>max</sub> [L] fra Compact P Nordic beholder, som funksjon av tappevannstemperatur [C°] og beholder temperatur ved 40, 50 og 60 °C.

COP (GEO 9 varmepumpe)

Testet i henhold til EN14825

Lyddata

Lyddata er for luftmengde [q<sub>v</sub> ] = 210 m3/h og eksternt trykktap [P<sub>t ext</sub>] = 100 Pa i henhold til EN 9614-2 for overflate og EN 5136 for kanaler.

Lydeffektnivået L<sub>WA</sub> faller med fallende luftmengde og fallende mottrykk.

Lydtryksnivået LpA i 1 m fra aggregatet.

 

Tilkoblinger
1. Uteluft
2. Tilluft
3. Avtrekk
3a. Tilkobling av kjøkkenhette (spesialmodell)
4. Avkastluft

CTS602 styringen er en avansert styring med mange innstillingsmuligheter. Styringen leveres fra fabrikken med en grunninnstilling som kan tilpasses driftsmessige ønsker og krav, for å oppnå optimal drift og utnyttelse av aggregatet.

HMI Touch panelet gir et godt overblikk over aggregatets aktuelle drift, og har en meny-struktur som er enkel å finne fram i for både bruker og installatør. Det er mulig å velge mellom 2 forskjellige forsidebilder til hovedskjermen.

Ekstern kommunikasjon
CTS602 styringen har en åpen Modbus RS485 protokoll, som kan brukes til å kommunisere med via eksterne CTS systemer. Modbus forbindelsen brukes f.eks. til Schneiders IHC eller KNX system.

Funksjonsoversikt   +Standard
-Tilbehør
Filtervakt Tidsinnstilt filtervakt varsler når det er på tide å skifte filter. Kan stilles inn mellom 30 og 180 dager. +
Driftsmodus Kan settes til å kjøre Auto i henhold til innstilte verdier eller settes til å kjøre i varme- eller kjølemodus. +
Trinnløs regulering De fire ventilasjonstrinnene kan stilles trinnløst 20-100 %, med ulike verdier for tilluft og avtrekk. +
Fuktstyring Innebygd fuktighetsregulering kan stilles inn til å kjøre høy ventilasjonsdrift ved høy luftfuktighet (når du er i dusjen) og lav ventilasjonsdrift dersom luftfuktigheten i boligen blir for lav. +
Aktiv kjøling Aggregatet kan stilles inn til å kjøle tilluften om sommeren, dersom behov skulle oppstå. Når varmepumpen avkjøles, avsettes varmen i varmtvannstanken, slik at du får "gratis" varmtvann når aggregatet er i kjølemodus. +
Lav utetemperatur Det er mulig å senke ventilasjonen ved lav utetemperatur, for å unngå at luftfuktigheten inne blir for lav. +
CO2 styring Det er mulig å styre ventilasjonsnivået etter boligens CO2-nivå. -
Temperaturinnstillinger Temperaturinnstillingene brukes av kontrolleren til å regulere driften av hele anlegget. +
Frostsikring Styringen har en automatisk funksjon for avriming av veksleren dersom det skulle danne seg is i den. +
Frostsikring EHD Styringen kan styre et EHD-spjeld, som benyttes hvis uteluften fraktes via jordslange. Styringen velger da den mest korrekte løsningen. +
Frostsikring BAH Styringen kan styre et forvarmebatteri som får energi fra en jordvarmeslange. Denne løsningen kan oppvarme uteluften om vinteren og kjøle uteluften om sommeren. +
Varmtvann Compact P produserer varmtvannet via luft/luft varmepumpen i ventilasjonsdelen. +
Sett varmtvann på pause Det er mulig å sette varmtvannsproduksjonen på pause hvis du f.eks. for en periode ikke er hjemme. På den måten spares energi. +
Frostbeskyttelse varmtvann For å beskytte varmtvannstanken er den utstyrt med frostsikringsfunksjon. +
EL-supplering varmtvann

Dersom behovet for varmtvann til tider er så stort at varmepumpen ikke kan henge med, kan det slås på et EL-supplering som hjelper til med å varme opp det varme tappevannet.

+
Skoldningssikring Styringen har innebygget skoldningssikring, som sørger for at det varme tappevannet ikke blir for varmt og kan skolde brukerne. +
Anti-Legionella Styringen har en Anti-Legionella behandling av varmtvannet som kan aktiveres manuelt eller automatisk. +
GEO varmt tappevann Hvis Compact P blir bestilt med en solspiral, kan GEO jordvarmepumpen tilsluttes Compact P varmtvannstank og hjelpe til med å produsere varmtvann. +
GEO varmepumpe on/off GEO jordvarmepumpen må slåes av manuelt, hvis den i en periode ikke skal oppvarme boligen. +
Kjøling/varme samtidig Styringen sikrer at GEO jordvarmepumpen ikke kan varme opp boligen samtidig som når Compact P er i kjølemodus. Skulle man allikevel ønske f.eks. at baderomsgulvet er varmt om sommeren, kan man innstille styringen til kjøling og varme på samme tid, så Compact P ikke lenger blokkerer for oppvarming via GEO jordvarmepumpen. +
Værkompensering Strømningstemperaturen kan reguleres etter utetemperaturen. +
Passiv kjøling Det er mulig å kjøle boligen via gulvvarmesystemet eller fancoils. Passiv kjøling betyr at temperaturen fra brinekretsen brukes til kjøling. +
Ukeplan Det kan lages en ukeprogram med forskjellige innstillinger avhengig av bruk av boligen. +
Smart Grid Compact P GEO er godkjent for Smart Grid-løsninger, hvor strømselskapet bestemmer strømforbruket og dermed driftskostnadene. +
Brukervalg 1 Brukes hvis du ønsker å overstyre enhetens drift via et potensialfritt signal. Brukes f.eks. hvis en kjøkkenhette er koblet til systemet. +
Brukervalg 2 Brukes som brukervalg 1, men har samtidig et utgangssignal som kan brukes f.eks. å kontrollere en spjeld. +
Hendelsesloggen Logger hendelser i styringen samt feilmeldinger og advarsler. +
Les data Alle aktuelle verdier i anleggets drift kan leses ut. Oftest brukt til feilsøking. +
Nødstopp ventilasjon Ikke slå av ventilasjonen, da dette kan skade aggregat, kanalsystem og i verste fall boligen. Men det kan være nødvendig å kort skru av ventilasjonen f.eks. på grunn av et beredskapsvarsel. +

Ytterligere informasjon om alle funksjonene finnes i aggregatets Software- og Montasjeveiledning.

 

OBS! Når du installerer enheten, bør fremtidig service og vedlikehold alltid tas med i betraktningen. Det anbefales en minsteavstand på 60 cm foran systemet.

Det skal være enkelt å bytte ut filter og det skal det være mulig å f.eks. fjerne veksleren, bytte vifter eller andre komponenter. Derfor anbefales det også å koble aggregatet til kanalsystemet via fleksible koblinger.

OBS! Det er viktig at enheten er satt opp i vater for å få et riktig avløp fra kondensvannskuffen.

  • Ventilasjonsdelen kobles til kanalsystemet via stusse på toppen av aggregatet.
  • Det varme tappevannet kobles til under varmtvannstanken på høyre side av enheten.
  • Brinekretsen og sentralvarmekretsen er koblet under jordvarmepumpen på venstre side av enheten.

PHI sertifikat

Compact P er sertifisert etter det tyske PassivHaus Institutt, for energivennlige produkter.

Smart Grid

Compact P GEO er sertifisert etter det tyske Smart Grid, som gir strømselskapet muligheten til å overstyre driften, så det blir billigst mulig for brukeren.

Smart Grid løsningen kan også brukes i forbindelse med solceller, hvis man ønsker å optimalisere driften til når det produseres mest strøm.

 

Tilbehør