Spørsmål om ventilasjonsanlegg

Nedenfor har vi samlet noen av de vanligste spørsmålene og svarene angående ventilasjonsanlegg.
Hvis du trenger mer informasjon, kan en av våre forhandlere eller servicepartnere hjelpe deg.

Det kan velges mellom følgende emner:

  • Generelt om ventilasjon
  • Inneklima
  • Økonomi
  • Service og vedlikehold
  • Boligen blir for varm om sommeren
  • Hvis anlegget ditt ikke virker som forventet
  • Når skal jeg kontakte hvem?

  

Generelt om ventilasjon

Et ventilasjonsaggregat med varmegjenvinning suger den varme fuktige og forurensede luften ut av boligen fra kjøkken, baderom og vaskerom. Den friske uteluften blåses inn i oppholdsrom som f.eks. stue og kontor. Den kjølige uteluft oppvarmes i varmeveksleren av den varme avtrekksluften, og gjenbruker dermed energien i avtrekksluften.

Passiv varmegjenvinning foregår via en høyeffektiv motstrømsveksler (varmeveksler), hvor den varme avtrekksluften blåses inn i den ene siden av veksleren og den kalde uteluften blåses inn i den anden siden av veksleren. Når de to luftstrømmene møtes inni i veksleren, overføres varmen fra avtrekksluften til den friske uteluften som blåses inn i boligen.

Aktiv varmegjenvinning foregår via en varmepumpe som trekker energien ut av den varme avtrekksluften via en fordamper, og overfører energien til den kalde uteluften via en kondensator. Varmegjenvinningen angis ikke i % som ved passiv varmegjenvinning, men som en COP. COP-en angir hvor mye energi i kW man får ut i forhold til den energien i kW man anvender i driften. Dvs. at hvis man har en COP på 4 så betyr det, at for hver 1 kW strøm varmepumpen anvender, får man 4 kW energi ut som varme. Varmegjenvinningen i en varmepumpe kommer derfor ofte over 100%.

Varmepumpen har en reversibel kjølekrets, dette betyr at den kan varme uteluften om vinteren og kjøle uteluften om sommeren.

Noen av Nilans ventilasjonsaggregater er utrustet med både en motstrømsveksler og en varmepumpe. Motstrømsveksleren utfører den primære varmegjenvinningen, men oppstår det behov for oppvarming av boligen via tilluften, starter varmepumpen og tilfører mer varme til tilluften. Og omvendt hvis det er behov for kjøling, vil varmepumpen snu kjølekretsen og kjøle tilluften.

I alle nye boliger hvor det kan planlegges i, vil man kunne installere et ventilasjonsaggregat.

I eksisterende boliger kan det komme utfordringer ved å føre ventilasjonskanalene rundt i huset. Derfor bør man rådføre seg med en fagperson om muligheten for å føre kanalene, samt hvilket ventilasjonsaggregat som vil egne seg til boligen.

Det er forskjell på lyden fra et ventilasjonsaggregat ift. om det er med passiv eller aktiv varmegjenvinning. Generelt er lyden fra ventilasjonsaggregatene med passiv varmegjenvinning meget lav og ofte lydløs. ventilasjonsaggregater med innebygget varmepumpe skaper mer lyd, men typisk ikke mere enn et vanlig kjøleskap/fryser.

Nilan tilbyr forskjellige størrelser ventilasjonsaggregater med stussplasseringer til kanaler i toppen eller siden. Topp-aggregatene installeres typisk i et høyskap, og aggregater med stussplasseringer i siden typisk installeres i et uutnyttet loftsrom.

Et luftbasert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning kan installeres uten kommunens tillatelse. Det er dog viktig at det overholder kravene i Teknisk forskrift med hensyn til strømforbruk og varmegjenvinning.

Har man ikke erfaring med dimensjonering og installering av ventilasjonsanlegg, anbefaler vi at man tar kontakt med en fagperson til installasjonen.


Inneklima

Det skal du for å oppnå et godt og sunt inneklima, som beskytter personer mot sykdommer samt bygningen mot råte og mugg.

Det skjer en konstant forurensing av luften i boligen av forskjellige årsaker som f.eks. avdunsting fra møbler, tepper, maling på veggene og elektriske apparater. Annet enn det er en av de store årsakene til hjerte og karsykdommer partikler fra stearinlys samt matlaging (steking og baking) viktige å ventilere ut, samt kjemisk avdunsting fra rengjøring.

En annen forurensningskilde er fukt. For høy luftfuktighet om vinteren vil skade både personer og bygg. Kommer luftfuktigheten over 60% gir inneklimaet gode levekår for husstøvmidd og kommer luftfuktigheten over 75% er det risiko for dannelse av muggsopp og råte i bygningsdeler.

Det er derfor viktig at boligen ventileres skikkelig.

Når det om vinteren er frost-temperatur i lengre perioder og spesielt når det også er frost på dagtid, vil ventilasjonen av boligen kunne medføre at luftfuktigheten kommer helt ned på 20%. Dette kan skape problemer med sprekker i f.eks. tremøbler, tregulv og vegger samt medføre at støv hvirvler lettere opp til plage for personer som oppholder seg i boligen.

Det er sånn sett ikke ventilasjonsanleggets skyld, det overholder bare krav fra forskriftene om minimal utskifte av luften i boligen. Det vil også skje ved naturlig ventilasjon hvis kravet i forskriftene overholdes.

Alle Nilan ventilasjonsaggregater har en intelligent fuktstyring som kan innstilles til å redusere ventilasjonen i de korte periodene av året når lav luftfuktighet i boligen kan skje, slik at dette unngås og det ikke skjer skader i boligen.

Vitenskapen anbefaler at luftfuktigheten i boligen skal ligge mellom 30% og 60%, da det gir dårligst betingelser for f.eks. bakterier og for virussmitte.

De fleste mennesker med allergi opplever betydelige forbedringer etter å ha installert et ventilasjonsanlegg fra Nilan, fordi inneklimaet forbedres. På alle ventilasjonsanleggene er det mulig å kjøpe et pollenfilter som fjerner pollen fra uteluften så man påvirkes minst mulig når man oppholder seg i boligen.


Økonomi

Alle Nilans ventilasjonsaggregater er CE-merket og dermed offisielt godkjent til salg i hele Europa.

Byggteknisk forskrift stiller krav til strømforbruk, varmegjenvinning og lyd som må overholdes. Disse kravene har Nilans ventilasjonsaggregater ingen problemer med å oppfylle, da de er svært energivennlige og støysvake

EU stiller krav om at ventilasjonsaggregatene med passiv varmegjenvinning skal Eco-design merkes. Det vil si at vi skal oppgi data på helt bestemte måter så forbrukerne kan sammenligne forskjellige produkter. I tillegg utfører EU markedskontroll av produktene for om de lever opp til de dataene vi som produsent angir.

Det er veldig individuelt. Det kommer an på størrelsen av huset, om du samtidig ønsker oppvarmning av boligen, varmt tappevann, kjøling eller en kombinasjon av flere.

Kontakt en Nilan forhandler for å få et tilbud til en løsning for akkurat ditt hus.

Strømforbruket avhenger mye av hvilket ventilasjonsaggregat du velger, samt hvordan det blir brukt. Strømforbruket varierer fra 300 til 2.000 kWh i året. Man kan se et veiledende strømforbruk i databladet over de enkelte ventilasjonsaggregater under Eco-design data.

Nilan ventilasjonsanlegg har vanligvis en levetid på mer enn 20 år.


Service og vedlikehold

Lovmessig er det ikke noe til hinder for at du selv monterer ditt ventilasjonsanlegg. Du kan laste ned montasje- og softwareveiledninger på vår hjemmeside under Downloads.

Vi anbefaler dog at du får en autorisert forhandler til å foreta installasjon og innstilling, da det krever en del kjennskap til ventilasjon, for å oppnå den best mulige installasjonen, med best drift som gir det lavest mulige energiforbruket og lavt lydnivå.

Det er viktig at ditt ventilasjonsanlegg vedlikeholdes, slik at det kjører optimalt i mange år. Man kan sammenligne det med at hvis du ikke vedlikeholder bilen din, vil den gå i stykker på et tidspunkt.

Det viktigste er å skifte filtrene når de blir skitne, noe som vanligvis er 2 eller 4 ganger i året. Avhengig av filterkvalitet. I tillegg må anlegget gjennomgås ca. 1 gang i året. En nærmere beskrivelse av vedlikehold av aggregatet fremgår i brukerveiledningen for det enkelte aggregatet, som kan lastes ned under Downloads.

Du kan kjøpe filtre over internett eller på telefon hos våre forhandlere og servicepartnere. Opplys om aggregat, modell og cirka alder, så kan de lettere finne de riktige filtrene for deg.

Filtrets primære funksjon er å beskytte ventilasjonsaggregatet. Til det vil det fungere helt fint å kjøpe de samme filtre som aggregatet leveres med, som er ISO Coarse > 75% (tidligere kalt G4 filter). Vår anbefaling er å investere i filtre med finere maskering, og som har en levetid på ca. 6 måneder; ISO ePM1 50-65% og ePM10 ≥50 %  (tidligere F7 og M5).

På et ventilasjonsaggregat med passiv varmegjenvinning, kan man godt selv utføre serviceettersyn og skifte filtre. Dog kreves det en fagperson hvis man vil kontrollere innstillingen av hele systemet.

Hvis ventilasjonsaggregatet er utrustet med en varmepumpe, kreves det at serviceettersynet av varmepumpen utføres av en autorisert kjølemontør eller Nilan servicepartner.

Når anlegget er ferdigmontert med kanaler og ventiler, skal det innstilles slik at det kjører med riktig luftmengder for hvert enkelt rom.

Hvis man kommer til å stille på ventilene bør man få hele systemet innstilt igjen, da det ellers ikke kjører etter hensikten. Feil innstilte ventiler og ventilasjonsaggregat kan føre til økt energiforbruk og dårligere inneklima.

Det skittet som kan feste seg omkring ventilene kommer ikke fra ventilasjonsaggregatet. Det skjer en turbulens omkring ventilene når luften blåses inn eller ut. Den turbulensen hvirvler støv, som allerede er i rommet, rundt og så fester det seg i taket omkring ventilene.

Når man rengjør området omkring ventilene og selve ventilene, er det viktig at man ikke stiller på dem, da det vil kunne ødelegge innstillingen av hele systemet.


Huset mitt blir for varmt om sommeren

I de husene som har et stort vindusparti mot syd eller er dårlig isolert, opplever man ofte store temperaturstigninger i boligen når solen skinner, allerede fra tidlig vår til langt ut på høsten. Om sommeren kan det være ganske uutholdelig og dermed et stort problem for huseieren.

Ventilasjonsaggregatet får ofte skylden for å være årsaken til at boligen blir varm om sommeren. Men realiteten er at et alminnelig ventilasjonsaggregat ikke bidrar vesentlig til oppvarming av boligen om sommeren. Selv om det ikke har 100% bypass, og blåser luft inn med samme temperatur som utendørs, har det ikke så stor effekt på oppvarmning av boligen, på grunn av det lave luftskiftet på ½ gang i timen.

Vi får ofte spørsmål om ventilasjonen kan kjøle boligen om sommeren, men det kan det reelt sett ikke. Luftskiftet i en vanlig bolig er på ½ gang i timen, og vil man oppnå en effektiv kjøling må luftskiftet helt opp på 7-10 ganger i timen, noe som ikke er mulig for et boligventilasjonsaggregat.

Nilan selger ventilasjonsaggregater med innebygget ventilasjonsvarmepumpe hvilkets primære formål er å oppvarme boligen om vinteren. Den reversible varmepumpen kan kjøle tilluften om sommeren med opptil 10 °C, men med begrenset kjøleeffekt på grunn av det lave luftskiftet.

Ved kjøling av uteluften trekkes fukt ut av tilluften, så i stedet for en innetemperatur på f.eks. 28 °C og en luftfuktighet på 80%, oppnår man heller en innetemperatur på 25 °C med en luftfuktighet på 60%. Den lavere luftfuktigheten gjør det lettere å holde ut varmen, derfor kaller vi det for komfort kjøl, eller sval-funksjon.

Den mest optimale løsningen for å holde varme ute av boligen er utvendig avskjerming i form av gardiner eller lameller.

Et vindu med energiglass avgir ca. 600W varme pr. m2 uten solskjerming. Så kan man selv beregne, hvor stor varmebelastning man har i huset sitt. Med solskjerming får man ca. 90 W varme pr. m2 inn i boligen, som er en stor reduksjon med et svært lite energiforbruk.

Når man velger utvendig avskjerming, anbefaler vi at styringen av avskjermingen tar høyde for utetemperatur og innetemperatur så den kun skjermer for solen når det blir for varmt inni boligen, og ikke avskjermer i de periodene hvor man gjerne vil bruke varmebidraget fra solen til oppvarming av boligen.


Hvis anlegget ditt ikke virker som forventet

Kontakt den forhandleren du har kjøpt anlegget av. Dette gjelder også for anlegg kjøpt over internett.

Meget lave utetemperaturer forårsaker risiko for dannelse av is i motstrømsveksleren (varmeveksleren). Dette er naturlig i et ventilasjonsanlegg med høy varmegjenvinning.

Isdannelsen oppstår når den kalde friskluften og den fuktige avtrekksluften møtes i motstrømsveksleren. Her vil fukten sette seg som is i veksleren og med tiden vil det dannes mer og mer is. Isdannelsen må jevnlig fjernes, hvilket styres av ventilasjonsaggregatets integrerte styring. Under avrimingen kan det forekomme en noe lavere tillufttemperatur enn under normal bruk av aggregatet. Kort fortalt leder man den friske luften utenom motstrømsveksleren ved å åpne for bypass spjeldet. Herved utnyttes den varme avtrekksluften til å avrime motstrømsveksleren.

I ekstreme tilfeller kan det være risiko for at motstrømsveksleren ikke oppnår en tilfredsstillende avriming, og det stille og rolig dannes så mye is at motstrømsveksleren lukkes helt. Dette skjer meget sjeldent. Hvis det skjer at motstrømsveksleren fryser helt til, kan den tas ut av ventilasjonsaggregatet og skylles igjennom med varmt vann med dusjhodet.

Ønsker man helt å unngå isdannelse på motstrømsveksleren, anbefales det å montere et frostsikrings-forvarmebatteri. Det er et varmebatteri som sikrer at den uteluften som tilføres ventilasjonsaggregatet ikke kommer under 0 °C og det dermed ikke dannes is. Dette er samtidig en økonomisk god løsning, se detaljert forklaring i ventilasjonsaggregatets datablad som kan hentes på vår nettside under Downloads.


Når skal jeg kontakte hvem?

Hvis du ønsker å kjøpe et Nilan ventilasjonsanlegg, skal du kontakte en av våre autoriserte forhandlere. De vil rådgi deg og sørge for at du får et anlegg som passer til akkurat dine behov.

Kontakt den forhandleren som du har kjøpt anlegget av. Dette gjelder også for anlegg kjøpt over internett.

Går det i stykker innenfor garantiperioden, skal du kontakte den forhandleren hvor du har kjøpt anlegget. Det gjelder også hvis det er kjøpt over internett.

Skjer det utenfor garantiperioden, kan du henvende deg til en av våre servicepartnere.

Nilan samarbeider med noen innstillingsvirksomheter som du kan kontakte for at få innstilt anlegget ditt.

Den forhandleren hvor du har kjøpt anlegget kan gi deg en gjennomgang av hvordan anlegget fungerer og betjeningen av det.
Kontakt våre samarbejdspartnere

Om du enten skal kjøpe nytt filter, bruk for assistanse til feilsøking eller innregulering av ditt Nilan anlegg, så kan våre samarbeidspartnere hjelpe deg.