Compact S ULTFV

Compact S - ULTFV er et ventilasjonsaggregat forberedt til ultra lavtemperaturfjernvarme. Anlegget kan ventilere boligen samt produsere varmt tappevann. 

I stedet for 60 °C varmt fjernvarmevann ledes 40-45 °C varmt fjernvarmevann inn i boligen. Fjernvarmevannet ledes direkte ut i gulvvarmen og varmer opp huset. Videre sikrer ultra lavtemperaturfjernvarme modulen at brukerne ikke vil gå tom for varmtvann i dusjen.

For fjernvarmeleverandørene er det en stor fordel at de i stedet for å lede 80 °C varmt vann ut i fjernvarmenettet, kan nøye seg med å utlede 40-45 °C varmt vann.

Alt sammen til glede for forbrukerne som bør kunne merke det på lave varmepriser.
 

Luftmengde (se prosjekteringsdata for SEL/SFP verdi)

Min : 75 m3/h
Max : 340 m3/h

Husets "hjerte og lunger"

Compact S - ULTFV er et utradisjonelt ventilasjonsaggregat som i motsetning til andre ventilasjonsaggregater gjenvinner varmen i avtrekket 100%. Via motstrømsveksleren gjenvinnes opptil 95% av energien i avtrekket til oppvarming av inntak-/ friskluften. Den resterende energien utnyttes av den innebygde varmepumpen til å produsere varmt tappevann.

Compact S - ULTFV har dessuten et innebygget ultra lavtemperaturfjernvarme modul, som sikrer at brukerne ikke kommer til å gå tom for varmtvann i dusjen. 

Passiv varmegjenvinning

Den passive varmegjenvinningen foregår via en effektiv motstrømsveksler med høy temperaturvirkningsgrad; helt opp til 95%. Uteluften varmes opp av avtrekket (utsugningen) og sikrer at ventilasjonen medfører et minimalt varmetap.

På grunn av den høye varmegjenvinningen kan det dannes is i veksleren om vinteren. Styringen har en effektiv avrimingsfunksjon som avrimer veksleren hvis det dannes is. I Norge leveres Compact S - ULTFV kun som en Polar modell med innebygget frostsikring. Det sikrer at det ikke dannes is i veksleren og gir full varmegjenvinning gjennom hele vinteren.

Passiv og aktiv varmegjenvinning

Når den integrerte varmepumpen i ventilasjonsdelen ikke produserer varmt tappevann, kan den varme opp tilluften ytterligere, og dermed bidra til oppvarming av boligen.

Det skjer kun, hvis innetemperaturen eller tillufttemperaturen er lavere enn ønsket.

Når varmepumpen varmer tilluften, skjer det samtidig en liten oppvarming av det varme tappevannet. Temperaturen kan derfor godt komme over innstillingen på ønsket varmtvannstemperatur.

Varmt tappevann

Restenergien som er igjen fra avtrekk efter motstrømsveksleren, brukes av den integrerte varmepumpe til å produsere varmt tappevann.

Det er en softwaremessig skoldesikring på 60 °C, som betyr at temperaturen i varmtvannstanken ikke kommer over denne grensen. Skoldesikring er ivaretatt på modellene til Norge ved at det er montert en blandeventil med 55 °C som maks tappetemperatur fra tanken.

Ultra lavtemperaturfjernvarme modul
Ultra lavtemperaturfjernvarme modulen bruker fjernvarmevannet til å varme opp det kalde tappevannet innen det føres inn i Compact S - ULTFV varmtvannstank. På den måten tilføres 38 °C varmt vann i varmtvannstanken i stedet for de normale 5 °C. Dermed blir det lettere for varmepumpen i Compact S – ULTFV å heve temperaturen til over de 50 °C. Dermed vil brukerne ikke går tom for varmtvann i dusjen.

Legionella bekjempelse
Compact S - ULTFV har en funksjon for Legionella bekjempelse, som kan aktiveres manuelt eller automatisk en gang per uke.

 

Bypass funksjon

Når aggregatet er i sommerdrift, det vil si at utetemperaturen er over 14 °C, vil aggregatet forsøke å kjøle inneluften, når innetemperaturen er høyere enn ønsket innstilt verdi.

Hvis uteluften er kjøligere enn inneluften vil aggregatets bypass åpne og lede uteluften forbi varmeveksleren, så den ikke varmes opp av avtrekksluften, og dermed være med på å holde temperaturen nede i boligen.

Hvis uteluften er varmere en inneluften vil bypass lukkes, og uteluften føres gjennom varmeveksleren, såkalt kjølegjenvinning, som vil si at den bruker den kjøligere inneluften til å kjøle uteluften med.

Aktiv kjøling

Varmepumpen i ventilasjonsdelen er reversibel, som vil si at den både kan varme opp tilluften, men kan også kjøle tilluften.

Når aggregatet er i sommerdrift, det vil si at utetemperaturen er over 14 °C, vil aggregatet forsøke å kjøle inneluften, når innetemperaturen er høyere enn ønsket innstilt verdi.

Først vil aggregatet forsøke å kjøle via bypass funksjonen, men hvis det ikke er nok vil den begynne å kjøle aktivt via varmepumpen.

Det krever at aktiv kjølefunksjon er aktivert, da det jo koster strøm. Men energien går ikke til spille, da den varmen som trekkes ut av tilluften, avsettes i varmtvannstanken. Dermed kan maks. temperaturen i varmtvannstanken stilles høyere for eksempel til 80 °C.

 

Ultra lavtemperaturfjernvarme

Aggregatet er forberedt til ultra lavtemperaturfjernvarme, hvor det i stedet for 60 °C varmt fjernvarmevann ledes 40-45 °C varmt fjernvarmevann inn til boligen. Fjernvarmevannet ledes direkte ut i gulvvarmen og varmer opp huset.

For fjernvarmeverkene er det en stor fordel at de i stedet for å lede 80 °C varmt vann ut i fjernvarmenettet, kan nøyes med en temperatur på 40-45 °C varmt vann.

Fordeler for forbrukeren
• Varmeprisen holdes nede til beste for forbrukerne
• Ingen mangel på vann i dusjen
• Legionella-problemet håndteres

Fordeler for fjernvarmeverket
• Betydelig redusert energitap på mellom 30 - 50 %
• Fjerning av temperaturkrav for henholdsvis romoppvarming og varmtvann
• Fjerning av temperaturbehov for henholdsvis romoppvarming og varmt vann
• Bedre og mer effektiv integrering av sol, store varmepumper, overskuddsvarme, jordvarme m.m.
• Varme fra eksisterende returrør kan tilføres nye boligtomter, noe som gir kostnadseffektiv kapasitetsutvidelse
• Betydelig reduksjon av returtemperaturen

 

Compact S - ULTFV

Energieffektivitetsklasse varmtvannsproduksjon A
Forbruksprofil vannvarmer L (large)
Varmtvannskapasitet 180 l
Dimensjoner (B x D x H) 600 x 600 x 2250 mm
Vekt 160 kg
Platetype i kabinett Aluzink stålplate, hvit pulverlakk RAL9016
Varmevekslertype Motstrømsveksler i Polyethylenterephthalat
Viftetype EC, volumkonstant
Filterklasse Greencycle ISO Coarse > 75% (G4)
Kanaltilkoblinger Ø160 mm
Kondensavløp PVC Ø20 x 1,5 mm
Kjølemiddel R134a
Kjølemiddelfylling 2,25 kg
Tilførselspenning 230V 50/60 Hz
Maks. opptatt effekt/strøm 2,2 kW / 9,6 A *1  -  2,8 kW / 12,2 A *2
Standby effektforbruk 3 W
Tetthetsklasse IP31
Omgivelsestemperatur -20 / +40 °C
Ekstern lekkasje < 0,78 % *3
Intern lekkasje < 1,47 % *4


*1 - Compact S - ULTFV standardaggregat
*2 - Compact S - ULTFV Polar med integrert varmebatteri
*3 - Testet i henhold til EN13414-7
*4 - Testet i henhold til EN13141-7

 

Kapasitet

Kapasitet av standardaggregat som funksjon av qv og Pt ext.

SEL-verdier iht. EN 13141-7 er for standardaggregat med ISO Coarse >75% (G4) filter, uten ettervarmebatteri.

SEL-verdier inkluderer aggregatets samlede EL-forbruk uten styring.

Konverteringsfaktor: J/m3 : 3600 = W/m3/h.

OBS! SEL-verdiene måles og oppgis som en totalverdi for begge viftene.

Temperaturvirkningsgrad

Temperaturvirkningsgrad som funksjon av volumestrøm for aggregat med motstrømsvarmeveksler.

Testet i henhold til EN308, tørr virkningsgrad.

 

COP luft-luft

Varmeeffektfaktor COP [-] tilluft som funksjon av utetemperatur [°C] og luftvolum qv  [m3/h] i hht. EN14511 ved en avtrekkslufttemperatur = 21°C

 

Varmeeffekt tilluft

Varmeeffekt Qc [W] som funksjon av luftvolum qv [m3/h] og utelufttemperatur  [°C], i henhold til EN 14511, avtrekksluft = 21 °C

Varmeeffekt er det bidrag til romoppvarmingen som friskluften tilføres gjennom Compact S - ULTFV til tilluften.

Ventilasjonstapet er den varmeeffekten som blir borte uten varmegjenvinning ved den angitte luftvolumet.

Tappevann

Tappevolum i liter Vmax [L] fra Compact S - ULTFV Nordic beholder, som funksjon av tappevannstemperatur [C°] og beholder temperatur ved 40, 50 og 60 °C.

Lyddata

Lyddata er for luftmengde [qv ] = 210 m3/h og eksternt trykktap [Pt, ext ] = 100 Pa i henhold til EN 9614-2 for overflate og EN 5136 for kanaler.

Lydeffektnivået LWA faller med fallende luftmengde og fallende mottrykk.

Lydtryksnivået LpA i en gitt avstand vil være avhengig av de akustiske forholdene på installasjonsstedet.

Tilkoblinger
1. Uteluft
2. Tilluft
3. Avtrekk
4. Avkastluft

CTS602 styringen er en avansert styring med mange innstillingsmuligheter. Styringen leveres fra fabrikken med en grunninnstilling som kan tilpasses driftsmessige ønsker og krav, for å oppnå optimal drift og utnyttelse av aggregatet.

HMI Touch panelet gir et godt overblikk over aggregatets aktuelle drift, og har en meny-struktur som er enkel å finne fram i for både bruker og installatør. Det er mulig å velge mellom 2 forskjellige forsidebilder til hovedskjermen.

Ekstern kommunikasjon
CTS602 styringen har en åpen Modbus RS485 protokoll, som kan brukes til å kommunisere med via eksterne CTS systemer. Modbus forbindelsen brukes f.eks. til Schneiders IHC eller KNX system.

Funksjonsoversikt   +Standard
-Tilbehør
Filtervakt Tidsinnstilt filtervakt varsler når det er på tide å skifte filter. Kan stilles inn mellom 30 og 180 dager. +
Driftsmodus Kan settes til å kjøre Auto i henhold til innstilte verdier eller settes til å kjøre i varme- eller kjølemodus. +
Trinnløs regulering De fire ventilasjonstrinnene kan stilles trinnløst 20-100 %, med ulike verdier for tilluft og avtrekk. +
Fuktstyring Innebygd fuktighetsregulering kan stilles inn til å kjøre høy ventilasjonsdrift ved høy luftfuktighet (når du er i dusjen) og lav ventilasjonsdrift dersom luftfuktigheten i boligen blir for lav. +
Aktiv kjøling Aggregatet kan stilles inn til å kjøle tilluften om sommeren, dersom behov skulle oppstå. Når varmepumpen avkjøles, avsettes varmen i varmtvannstanken, slik at du får "gratis" varmtvann når aggregatet er i kjølemodus. +
Lav utetemperatur Det er mulig å senke ventilasjonen ved lav utetemperatur, for å unngå at luftfuktigheten inne blir for lav. +
CO2 styring Det er mulig å styre ventilasjonsnivået etter boligens CO2-nivå. -
Temperaturinnstillinger Temperaturinnstillingene brukes av kontrolleren til å regulere driften av hele anlegget. +
Frostsikring Styringen har en automatisk funksjon for avriming av veksleren dersom det skulle danne seg is i den. +
Varmtvann Compact S - ULTFV produserer varmtvannet via luft/luft varmepumpen i ventilasjonsdelen. +
Sett varmtvann på pause Det er mulig å sette varmtvannsproduksjonen på pause hvis du f.eks. for en periode ikke er hjemme. På den måten spares energi. +
Frostbeskyttelse varmtvann For å beskytte varmtvannstanken er den utstyrt med frostsikringsfunksjon. +
EL-supplering varmtvann

Dersom behovet for varmtvann til tider er så stort at varmepumpen ikke kan henge med, kan det slås på et EL-supplering som hjelper til med å varme opp det varme tappevannet.

+
Skoldningssikring Styringen har innebygget skoldningssikring, som sørger for at det varme tappevannet ikke blir for varmt og kan skolde brukerne. +
Anti-Legionella Styringen har en Anti-Legionella behandling av varmtvannet som kan aktiveres manuelt eller automatisk. +
Ukeprogram Et ukeprogram kan lages med ulike innstillinger avhengig av bruken av boligen. +
Brukervalg 1 Gir mulighet for å overstyre driftstilstanden via et eksternt potensialfritt signal. +
Brukervalg 2 Brukes som brukervalg 1, men har samtidig et utgangssignal som kan brukes f.eks. å kontrollere en spjeld. +
Hendelsesloggen Logger hendelser i styringen samt feilmeldinger og advarsler. +
Les data Alle aktuelle verdier i anleggets drift kan leses ut. Oftest brukt til feilsøking. +
Nødstopp ventilasjon Ikke slå av ventilasjonen, da dette kan skade aggregat, kanalsystem og i verste fall boligen. Men det kan være nødvendig å kort skru av ventilasjonen f.eks. på grunn av et beredskapsvarsel. +

Ytterligere informasjon om alle funksjonene finnes i aggregatets Software- og Montasjeveiledning.

 

OBS! Når du installerer enheten, bør fremtidig service og vedlikehold alltid tas med i betraktningen. Det anbefales en minsteavstand på 60 cm foran systemet.

Det skal være enkelt å bytte ut filter og det skal det være mulig å f.eks. fjerne veksleren, bytte vifter eller andre komponenter. Derfor anbefales det også å koble aggregatet til kanalsystemet via fleksible koblinger.

OBS! Det er viktig at enheten er satt opp i vater for å få et riktig avløp fra kondensvannskuffen.


 

  • Ventilasjonsdelen kobles til kanalsystemet via stusse på toppen av aggregatet.
  • Det varme tappevannet kobles til under varmtvannstanken.
       
Download ecodesign datablad her    

 

Tilbehør