Combi 302 Polar Top

Combi 302 Polar Top er et ventilasjonsaggregat med varmegjenvinning som vanligvis installeres i større boliger.

Varmegjenvinningen foregår mesteparten av tiden via en høyeffektiv motstrømsveksler som oppnår en varmegjenvinning på 85 - 95%. Aggregatet er også utrustet med en luft/luft varmepumpe, som kan varme opp tilluften når det er behov for varme i boligen. Combi 302 Polar Top brukes i lavenergibolig som en varmekilde, men kan også styre ekstra varmekilder som f.eks. panelovner, som da fungerer som en supplerende varmekilde.

Varmepumpen har en reversibel kjølekrets og kan derfor også kjøle tilluften med inntil 14 ºC når det er behov for det, f.eks. på sommeren. Det kan ikke sammenlignes med et aircondition anlegg, og har ikke så stor kjøleeffekt på grunn av det lave luftskiftet på ca. 0,5 ganger pr. time. Uteluften kondenserer og gir dermed en lavere luftfuktighet i boligen. Med en lav luftfuktighet innendørs kan man enklere holde høy varme ute. Derfor kaller vi det for "Komfort kjøling" eller sval-funksjon.
 

Luftmengde (se prosjekteringsdata for SEL/SFP verdi)

Min : 100 m3/h
Max : 430 m3/h

Nilan App - Styring av hjemmets ventilasjon og varmepumpe direkte fra mobiltelefonen

Nilan har utviklet en app med smarte funksjoner der brukeren kan styre hjemmets ventilasjon og varmepumpe direkte fra mobiltelefonen.

Appen er intuitiv, enkel og sikker å bruke, og gir brukeren mulighet til f.eks. justering av romtemperatur. Flere ventilasjonsanlegg kan kobles til samme app slik at du har full kontroll over inneklimaet, f.eks. i både hjem og hytte.

Det kan kobles til flere brukere på samme app.

Combi 302 Polar Top leveres med Nilan gateway.

Les mer om Appen her

 

Dimensjoner (B x D x H) 900 x 604 x 808 mm
Vekt 85 kg
Platetype kabinett Aluzink stålplate, pulverlakkert hvit RAL9016
Varmevekslertype Motstrømsveksler i Polyethylenterephthalat
Viftetype Omdreiningskonstante EC motorer
Filterklasse Greencycle ISO 16890 Coarse 75% (G4)
Varmepumpetype Stempelkompressor on/off
Kjølemiddel R134a
Kjølemiddelfylling 700 gr.
Kanaltilslutninger Ø160 mm
Kondensavløp PVC Ø20 x 1,5 mm
Forsyningsspenning 230V 50/60 Hz
Max. opptatt effekt/strøm 1,8 kW / 7,8 A
Standby effektforbruk 3W
Tetthetsklasse IP31
Omgivelsestemperatur -20 / +40 °C
Ekstern lekkasje < 0,54 % (*1)
Intern lekkasje < 1,71 % (*2)
Isoleringsklassifikasjon T2

*1 - Ved 250 Pa og 300 m3/h iht. EN13141-7
*2 - Ved 100 Pa og 300 m3/h iht. EN13141-7

Kapasitet

Kapasitet av standardaggregat som funksjon av qv og Pt, ext.

Testet i henhold til EN 13141-7 med standardfiltre ISO 16890 Coarse 75% (G4) og uten ettervarmebatteri. 

SEL-verdier inneholder aggregatets EL-forbruk for begge viftene ekskl. styring.

Konverteringsfaktor: J/m3 : 3600 = W/m3/h.

OBS! SEL-verdiene måles og oppgis som en totalverdi for begge viftene.

Temperaturvirkningsgrad

Temperaturvirkningsgrad for aggregat med motstrømsveksler iht. EN 13141-7 (tørr).

Varmeeffekt tilluft

Varmeeffekt Qc [W] som funksjon av volumstrøm qv [m3/h] og utelufttemperatur [ºC], iht. EN14511 avtrekk = 21 ºC.

Varmeeffekt er bidraget til romoppvarmingen at friskluften tilføres gjennom systemet til tilluften. Ventilasjonstapet er varmeeffekten som går tapt uten varmegjenvinning av den gitte volumstrømluften.

Ventilasjonstap: Stiplede kurver
Varmeeffekt: Faste kurver

COP luft-luft

Varmeeffektfaktor COP [-] tilluft som funksjon av utetemperatur [ºC] og volumstrøm qv [m3/h] i henhold til EN14511 ved en avtrekkstemperatur = 21 ºC.

NB! COP er udregnet for varmepumpe og modstrømsveksler samlet i henhold til EN14511.

Lyddata

Lyddata er for qv = 210 m3/h og Pt ext = 100 Pa.

Testet i henhold til EN 9614-2 for overflate og EN 5136 for kanaler.

Lydeffektnivået LWA faller med fallende luftmengde og fallende mottrykk.

Lydtrykknivået LPA ved en gitt avstand vil avhenge av de akustiske forholdene på installasjonsstedet.

Målskisse for Combi 302 Polar Top:

Tilkoblinger
1: Uteluft
2: Tilluft
3: Avtrekk
4: Avkastluft
5: Kondensavløp
6: EL-tilkoblinger

CTS602 styringen er en avansert styring med mange innstillingsmuligheter. Styringen leveres fra fabrikken med en grunninnstilling, som kan tilpasses driftsmessige ønsker og krav for å oppnå en optimal drift og utnyttelse av aggregatet.

HMI Touch panelet gir god oversikt over aggregatets aktuelle drift, og har en menystruktur som er lett å finne frem i for både bruker og installatør. Det er mulig å velge mellom 2 forskjellige forsidebilder til hovedskjermen.

Ekstern kommunikasjon
CTS602 styringen har en åpen Modbus kommunikasjon, som kommuniserer Modbus RS 485 og kan kobles mot et eksternt CMS-system. Modbus-forbindelsen brukes f.eks. til Schneiders IHC- eller KNX-system.

Funksjonsoversikt   +Standard
-Tilbehør
Alarmer Beskrivelse av feil med alarmer. Alarmlogg med de 16 siste alarmene. +
Felles alarm CTS602 styringen har et utgangssignal som aktiveres i tilfelle en alarm, og kan f.eks. kobles til en  ekstern automatikk.  
Filtervakt Tidsstyrt filteralarm justerbar til 30/90/180/360 dager. +
Datavisning En oversikt over aktuell drift med f.eks. temperaturer, viftehastighet osv. +
Ukeprogram CTS602 styringen er utstyrt med 3 ukeprogrammer som kan stilles inn individuelt (fabrikkinnstilling OFF). +
Fuktstyring Gir mulighet for høyere eller lavere ventilasjon ved høy/lav luftfuktighet. +
Luftkvalitet Gir mulighet for å justere ventilasjonen etter luftens CO2-nivå. -
Vinter lav Forebygger lav fuktighet i boligen ved å aktivere lav ventilasjon ved lave utetemperatur. +
Temperaturregulering Mulighet for å styre aggregatets drift avhengig av romtemperaturen. +
Sommer/vinterdrift Aggregatet kan tilpasses sommer- og vinterdrift.  
Språk Det kan velges mellom mer enn 10 språk i betjeningspanelet. +
Brukernivåer Menyen i betjeningspanelet er inndelt i 3 brukernivåer: Bruker/Installatør/Fabrikk. +
Brukervalg 1 Gir mulighet for å overstyre driftstilstanden via et eksternt potensialfritt signal. +
Brukervalg 2 Ytterligere mulighet for å overstyre driftstilstanden og brukervalg 1 via et eksternt potensialfritt signal. -
EL-ettervarmebatteri Med et EL-ettervarmebatteri kan tillufttemperaturen styres, og aggregatet kan hjelpe til med oppvarming av boligen. -
Vann-ettervarmebatteri Med et vann-ettervarmebatteri kan tillufttemperaturen styres, og aggregatet kan hjelpe til med oppvarming av boligen. -
Frostsikring For å beskytte eventuell vannvarmer for frostsprengning, stoppes aggregatet og kommer med en alarm hvis temperaturen i vann-ettervarmebatteriet blir for lav. -
Luftskifte Trinnløs justering av fire ventilasjonstrinn. Tilluft og avtrekk kan innstilles individuelt. +
Avriming Temperaturbasert automatisk funksjon for avriming av motstrømsveksler dersom det har dannet seg is i den. +
Polar versjon Integrert frostsikrings forvarmebatteri installert, som sikrer at varmeveksleren ikke fryser. +
Rom lav Sikkerhetsfunksjon. Hvis boligens varmesystem svikter, stopper ventilasjonsaggregatet, slik at det ikke er med på å kjøle boligen ytterligere ned.  +
Ekstern varme Ventilasjonsaggregatet kan styre ekstern varmeforsyning etter aktuell romtemperatur. +
Ekstern brannautomatikk Ventilasjonsaggregatet kan kobles til ekstern brannautomatikk eller branntermostat, som gir signal til om aggregatet skal stoppe eller kan kjøre videre. +
Integrert brannautomatikk Ventilasjonsaggregatet kan leveres med integrert brannautomatikk som kan styre brann- og røykspjeld. -
Konstanttrykkregulering Det er mulig å installere konstanttrykkregulering på både avtrekk- og tilluftsiden. -
Forsinket oppstart Det er mulig å aktivere forsinket oppstart av viftene hvis anlegget f.eks. er utstyrt med stengespjeld. +
Gjenopprett inntillinger Det er mulig å lagre aktuelle innstillinger og deretter gjenopprette dem hvis brukeren har endret innstillingene på aggregatet. Det er også mulig å gjenoprette til fabrikkinnstilling. +
Manuell drift Det er mulig å teste forskjellige funksjoner manuelt. +
Energispare funksjon Det er mulig å aktivere en strømbesparende funksjon av driften. +
Modbus  Det er mulig å endre aggregatets Modbus-adresse. Fabrikkinnstilling er 30. +
Datalogg Det er mulig å logge aggregatets driftsdata hver 1 - 120 min. Alarmer vil bli loggført når de oppstår. +
Betjeningspanel Det er mulighet for å velge mellom 2 forsidebilder på hovedskjermen. +

Ytterligere informasjon om alle funksjonene finnes i aggregatets Software- og Montasjeveiledning.

 

OBS! Ved oppstilling av aggregatet bør det alltid tas hensyn til fremtidig service og vedlikehold. Der anbefales derfor en minimum klaring foran aggregatet på 60 cm.

Det skal være enkelt å bytte ut filter, og det skal det være mulig å f.eks. fjerne veksleren, bytte vifter eller andre komponenter. Derfor anbefales det også å koble aggregatet til kanalsystemet via fleksible koblinger.

OBS! Det er viktig at enheten er satt opp i vater for å få et riktig avløp fra kondensbakken.

Aggregatet kjører med lavt støy- og vibrasjonsnivå, men det bør allikevel tas hensyn for eventuelle vibrasjoner som kan forplante seg fra aggregatet og ut i enkelte bygningsdeler. For å adskille aggregatet fra underlaget, anbefales det å montere vibrasjonsdempere un-der aggregatet. Til øvrige bygningsdeler og fast inventar skal det være min. 10 mm avstand.

Kondensatavløp

OBS! Det skal etableres en vannlås i forbindelse med kondensavløpet for å sikre at kondensvannet kan ledes bort. Hvis aggregatet er installert utenfor klimaskjermen, er det viktig å sikre kondensatavløpet for ising. Det er installatørens ansvar å frostsikre aggregatet.

Tilbehør