VPM 240

VPM 240 er et ventilasjonsaggregat med varmegjenvinning via en reversibel varmepumpe som både kan kjøle og varme tilluften. Den innebygde heatpipen øker både kjøle- og varmeeffekten og sikrer dermed en god COP.

VPM 240 benyttes til ventilasjon av bygninger hvor det stilles krav til god luftkvalitet f.eks. ventilasjonssystemer i lokaler hvor forurenset luft kjøres over det sentrale systemet f.eks. restaurantkjøkken, toaletter og garderober. Avtrekksluften og tilluften er adskilte og det overføres dermed ikke partikler mellom dem.

Med en integrert varmepumpe i aggregatet får man et kompakt aggregat som ikke tar opp mye plass i bygget. Samtidig unngår man et eksternt kjøleaggregat som må plasseres utenfor på bakken eller på taket.
 

Luftmengde (se prosjekteringsdata for SEL/SFP verdi)

Min : 800 m3/h
Max : 2850 m3/h
Dimensjoner (B x D x H) 2155 x 750 x 1240 mm
Vekt 340 kg
Platetype kabinett Aluzink stålplate
Viftetype Omdreiningskonstante EC motorer
Filterklasse Standard posefiltre ISO ePM10 60% (M5) avtrekk og ISO ePM1 50% (F7) uteluft
Kanaltilslutninger Ø 400 mm
Kondensavløp PVC Ø 20 x 1,5 mm
Forsyningsspenning 3 x 400V + N, 50 Hz
Max. opptatt effekt/strøm 4,5 kW / 3 x 16 A (unntatt tilbehør)
Tetthetsklasse DS/EN 1886 L2
Kjølemiddel heatpipe R 744 / 2,8 kg
Kompressor on/off, Maneurop type: MTZ
Kjølemiddel kjølekrets R 407 C / 2,95 kg
Kondensator/fordamper (HxB) 525 x 462 mm
Kondenseringskapasitet 5,5 l/h (25 °C / 70% RH, nominell luftmengde)


 

Motor og motorstyring

Motortype EC-motor
Motorklasse iht. IEC 60034-30 IE3 (Premium efficiency)
Spenningsinngang 1 x 230 V
Overstrømsbeskyttelse Innebygd
Styresignal 0 - 10 V
Medietemperatur (luft) -20 / +40 ºC
Omgivelsestemperatur -20 / +40 ºC

Kapasitet

Max Pa kapasitet av standardaggregat, Pt,ext som funksjon av qv,med hensyn til SFP-Verdiene.

SFP-verdier iht. EN 13053 er for standardaggregat med ISO ePM10 >60% (M5) og ISO ePM1 50% (F7) filtre og uten varmebatteri.

* Lufthastighet over fordamperoverflaten måles ved meter per sekund.

OBS! SFP-verdiene måles og oppgis som en totalverdi for begge viftene.

Varmeeffekt COP (luft/luft)

Varmeeffektfaktor COP [-] tilluft som funksjon av utetemperatur [°C] og luftmengde qv [m3/h] 

I henhold til EN14511, avtrekk = 21 °C

Varme-effekt

Varme-effekten er basert på en avtrekkstemperatur på 20 °C, og nominell luftmengde på 2400 m3/h.

 

Kjøle-effekt

Kjøle-effekten er basert på en avtrekkstemperatur på 25 °C/50% RH, og nominell luftmengde på 2400 m3/h.

 

Lyddata

Lyddata er for qv = 2400 m3/h og Pt ext = 250 Pa i henhold til EN 9614-2 for overflate og EN 5136 for kanaler.

Lydeffektnivået LWA faller med fallende luftmengde og fallende mottrykk.

Lydeffektnivået LpA i en gitt avstand vil være avhengig av de akustiske forholdene på installasjonsstedet.

Målskisse for VPM 240:

Tilkoblinger
1: Uteluft
2: Tilluft
3: Avtrekk
4: Avkastluft

CTS602i styringen er en avansert styring for næringsanlegg med mange innstillingsmuligheter. Styringen leveres fra fabrikken med en grunninnstilling, som kan tilpasses driftsmessige ønsker og krav for å oppnå en optimal drift og utnyttelse av aggregatet.

HMI Touch panelet gir god oversikt over aggregatets aktuelle drift, og har en menystruktur som er lett å finne frem i for både bruker og installatør. Det er mulig å velge mellom 2 forskjellige forsidebilder til hovedskjermen.

Ekstern kommunikasjon
CTS602i styringen har en åpen Modbus kommunikasjon, som kommuniserer Modbus RS 485 og kan kobles mot et eksternt CMS-system.

Funksjonsoversikt   +Standard
-Tilbehør
Alarmer Beskrivelse av feil med alarmer. Alarmlogg med de 16 siste alarmene. +
Felles alarm CTS602 styringen har et utgangssignal som aktiveres i tilfelle en alarm, og kan f.eks. kobles til en  ekstern automatikk.  
Filtervakt Tidsstyrt filteralarm justerbar til 30/90/180/360 dager. +
Datavisning En oversikt over aktuell drift med f.eks. temperaturer, viftehastighet osv. +
Ukeprogram CTS602 styringen er utstyrt med 3 ukeprogrammer som kan stilles inn individuelt (fabrikkinnstilling OFF). +
Fuktstyring Gir mulighet for høyere eller lavere ventilasjon ved høy/lav luftfuktighet. -
Luftkvalitet Gir mulighet for å justere ventilasjonen etter luftens CO2-nivå. -
Vinter lav Forebygger lav fuktighet i boligen ved å aktivere lav ventilasjon ved lave utetemperatur. +
Temperaturregulering Mulighet for å styre aggregatets drift avhengig av romtemperaturen. +
Sommer-/vinterdrift Aggregatet kan tilpasses sommer- og vinterdrift.  
Språk Det kan velges mellom mer enn 10 språk i betjeningspanelet. +
Brukernivåer Menyen i betjeningspanelet er inndelt i 3 brukernivåer: Bruker/Installatør/Fabrikk. +
Brukervalg 1 Gir mulighet for å overstyre driftstilstanden via et eksternt potensialfritt signal. +
EL-ettervarmebatteri Med et EL-ettervarmebatteri kan tillufttemperaturen styres, og aggregatet kan hjelpe til med oppvarming av boligen. -
Vann-ettervarmebatteri Med et vann-ettervarmebatteri kan tillufttemperaturen styres, og aggregatet kan hjelpe til med oppvarming av boligen. -
Frostsikring For å beskytte eventuell vannvarmer for frostsprengning, stoppes aggregatet og kommer med en alarm hvis temperaturen i vann-ettervarmebatteriet blir for lav. -
Luftskifte Trinnløs justering av fire ventilasjonstrinn. Tilluft og avtrekk kan innstilles individuelt. +
Avriming Temperaturbasert automatisk funksjon for avriming av motstrømsveksler dersom det har dannet seg is i den. +
Rom lav Sikkerhetsfunksjon. Hvis boligens varmesystem svikter, stopper ventilasjonsaggregatet, slik at det ikke er med på å kjøle boligen ytterligere ned. +
Ekstern varme Ventilasjonsaggregatet kan styre ekstern varmeforsyning etter aktuell romtemperatur. +
Ekstern brannautomatikk Ventilasjonsaggregatet kan kobles til ekstern brannautomatikk eller branntermostat, som gir signal til om aggregatet skal stoppe eller kan kjøre videre. +
Integrert brannautomatikk Ventilasjonsaggregatet kan leveres med integrert brannautomatikk som kan styre brann- og røykspjeld. -
Konstanttrykkregulering Det er mulig å installere konstanttrykkregulering på både avtrekk- og tilluftsiden. -
Forsinket oppstart Det er mulig å aktivere forsinket oppstart av viftene hvis anlegget f.eks. er utstyrt med stengespjeld. +
Gjenopprett inntillinger Det er mulig å lagre aktuelle innstillinger og deretter gjenopprette dem hvis brukeren har endret innstillingene på aggregatet. Det er også mulig å gjenoprette til fabrikkinnstilling. +
Manuell drift Det er mulig å teste forskjellige funksjoner manuelt. +
Energispare funksjon Det er mulig å aktivere en strømbesparende funksjon av driften. +
Modbus  Det er mulig å endre aggregatets Modbus-adresse. Fabrikkinnstilling er 30. +
Datalogg Det er mulig å logge aggregatets driftsdata hver 1 - 120 min. Alarmer vil bli loggført når de oppstår. +
Betjeningspanel Det er mulighet for å velge mellom 2 forsidebilder på hovedskjermen. +

Ytterligere informasjon om alle funksjonene finnes i aggregatets Software- og Montasjeveiledning.

 

Nilan CTS 6000 gjør det mulig å styre og overvåke Nilan næringsaggregater online via en computer, uansett hvor i verden man befinner seg i forhold til aggregatet. Ved hjelp av et uke- eller årsprogram kan automatisk drift innstilles blant annet i forhold til tidspunkter for drift, romtemperatur, ventilasjonshastighet og alarmer m.m.

CTS 6000 sikrer en optimal overvåking av aggregatets driftstilstand. Som betyr at alle former for driftsforstyrrelser, alarmer og meldinger om vedlikehold automatisk meldes via e-mail til de rette personene. Derved kan det raskt utbedres for driftsforstyrrelser, samtidig som at det gir sikkerhet for optimalt vedlikehold og planlegging av servicebesøk.
 

Funksjoner
• Online styrings- og overvåkningsprogram til Nilan næringssaggregater
• Styring og overvåkning via en computer
• Automatisk styring via uke- eller årsprogram
• Innstilling av temperaturstyring, nattkjøling, trykkgrenser, alarmer, viftehastighet m.m.
• Grafiske historikkurver for temperatur, luftmengde, varme- og kjølebehov
• Trendgrafer som viser aggregatets aktuelle driftssituasjon
• Automatiske alarmmeldinger om driftstilstand, feil og vedlikeholdelse pr. e-mail
• Forbindelse til romregulatorer og frekvensomformere
• Mulighet for tilpassing av brukerflate til forskjellige brukernivåer

Fordeler
• Aggregatene kan styres og overvåkes fra hele verden
• Via uke- eller årsprogram sikres en detaljert tilpasning av inneklimaet til den enkelte bygningens behov
• Den automatiske og intelligente styringen sikrer en optimalisering av driftsøkonomien
• Historikkgrafer gjør det mulig å optimalisere driften og inneklimaet
• Hurtig diagnostisering av eventuelle driftsforstyrrelser eller feil gir mulighet for en handling
• Bedre mulighet for å yte fjernsupport og dermed planlegge servicebesøk
• Brukervennlig betjening da brukerflaten kan tilpasses personlige preferanser

Add-on
Det er mulig å kjøpe et LON/Modbus kort så aggregatet også kan tilsluttes et eksternt CTS-system, som kommuniserer over LON eller Modbus.

OBS! God ledig plass foran aggregatet anbefales. Ved oppstilling av aggregatet bør det alltid tas hensyn til fremtidig service og vedlikehold. Det skal være enkelt å bytte ut filter, og det skal det være mulig å f.eks. fjerne veksleren, bytte vifter eller andre komponenter. Det må være plass til å enkelt kunne rengjøre aggregatet. Ved rengjøring av aggregatet kan vann renne ut av rengjørings- og kondensavløp. Det skal derfor være plass til montering av vannlås ved kondensavløp og ev stengekraner ved rengjøring av avløp.

OBS! Det er viktig at enheten er satt opp i vater for å få et riktig avløp fra kondensbakken.

OBS! Aggregatet kjører med lavt støy- og vibrasjonsnivå, men det bør allikevel tas hensyn for eventuelle vibrasjoner som kan forplante seg fra aggregatet og ut i enkelte bygningsdeler. For å adskille aggregatet fra underlaget, anbefales det å montere vibrasjonsdempere under aggregatet. Til øvrige bygningsdeler og fast inventar skal det være min. 10 mm avstand.

Kondensavløp

OBS! Det skal etableres en vannlås i forbindelse med kondensavløpet for å sikre at kondensvannet kan ledes bort

Tilbehør